دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/05/2014 Cykelbørsen [da] Cykelbørsen تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Fog og Mørup [da] Fog og Mørup تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Bent Grove [da] Bent Grove تلفظ 0 رأی
24/05/2014 vi ses [da] vi ses تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Valkendorfsgade [da] Valkendorfsgade تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Formverk [da] Formverk تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Gammel Kongevej [da] Gammel Kongevej تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Værnedamsvej [da] Værnedamsvej تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Tullinsgade [da] Tullinsgade تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Ikjær [da] Ikjær تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Ro Chokolade [da] Ro Chokolade تلفظ 0 رأی
19/06/2013 Nordre Toldbod [da] Nordre Toldbod تلفظ 0 رأی
11/03/2013 Sankt Hans Torv [da] Sankt Hans Torv تلفظ 0 رأی
18/04/2012 tryksværte [da] tryksværte تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Café Mellemrummet [da] Café Mellemrummet تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Ryesgade [da] Ryesgade تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Nørrebro Bryghus [da] Nørrebro Bryghus تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Ravnsborggade [da] Ravnsborggade تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Fælledpark [da] Fælledpark تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Elmegade [da] Elmegade تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Guldbergsgade [da] Guldbergsgade تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Komikken [da] Komikken تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Møllegade [da] Møllegade تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Jagtvej [da] Jagtvej تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Ask Yggdrasil [da] Ask Yggdrasil تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Nannasgade [da] Nannasgade تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Superkilen [da] Superkilen تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Tagensvej [da] Tagensvej تلفظ 0 رأی
18/04/2012 strøm [da] strøm تلفظ 1 رأی
18/04/2012 Nørrebropark [da] Nørrebropark تلفظ 0 رأی