دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/06/2014 flava [en] flava تلفظ 0 رأی
27/06/2014 Vallate [en] Vallate تلفظ 0 رأی
27/06/2014 Tangye [en] Tangye تلفظ 0 رأی
27/06/2014 hitchie [en] hitchie تلفظ 0 رأی
27/06/2014 Vern Bullough [en] Vern Bullough تلفظ 0 رأی
27/06/2014 Laughton [en] Laughton تلفظ 0 رأی
27/06/2014 goldite [en] goldite تلفظ 0 رأی
27/06/2014 aby [en] aby تلفظ 0 رأی
27/06/2014 siderophore [en] siderophore تلفظ 0 رأی
27/06/2014 curating [en] curating تلفظ 0 رأی
27/06/2014 placatory [en] placatory تلفظ 2 رأی
27/06/2014 bedevilling [en] bedevilling تلفظ 0 رأی
27/06/2014 chID [en] chID تلفظ 0 رأی
27/06/2014 erotophonophilia [en] erotophonophilia تلفظ 0 رأی
27/06/2014 tenosynovitis [en] tenosynovitis تلفظ 0 رأی
27/06/2014 Ray Kurzweil [en] Ray Kurzweil تلفظ 1 رأی
27/06/2014 bratwurst [en] bratwurst تلفظ 0 رأی
27/06/2014 whittled [en] whittled تلفظ 0 رأی
27/06/2014 epizooty [en] epizooty تلفظ 0 رأی
27/06/2014 Copyleft [en] Copyleft تلفظ 0 رأی
27/06/2014 slusher [en] slusher تلفظ 0 رأی
27/06/2014 manifestos [en] manifestos تلفظ 0 رأی
27/06/2014 all or nothing [en] all or nothing تلفظ 0 رأی
27/06/2014 bladdery [en] bladdery تلفظ 0 رأی
27/06/2014 gun carriage [en] gun carriage تلفظ 0 رأی
26/06/2014 veranda [en] veranda تلفظ 3 رأی
26/06/2014 karatbars [en] karatbars تلفظ 0 رأی
26/06/2014 seeps [en] seeps تلفظ 1 رأی
26/06/2014 Oskaloosa [en] Oskaloosa تلفظ 0 رأی
26/06/2014 I’d [en] I’d تلفظ 0 رأی