دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2020 a resin obtained from the trunk of South American trees [en] a resin obtained from the trunk of South American trees تلفظ 0 رأی
28/12/2020 crash and burn [en] crash and burn تلفظ 1 رأی
28/12/2020 blasted off [en] blasted off تلفظ 1 رأی
28/12/2020 rigorous trial and error [en] rigorous trial and error تلفظ 0 رأی
28/12/2020 be wedded to [en] be wedded to تلفظ 0 رأی
28/12/2020 virtual machine [en] virtual machine تلفظ 0 رأی
28/12/2020 bear cub [en] bear cub تلفظ 0 رأی
02/07/2014 trichoid [en] trichoid تلفظ 0 رأی
02/07/2014 R. Budd Dwyer [en] R. Budd Dwyer تلفظ 0 رأی
02/07/2014 CSS3 [en] CSS3 تلفظ 1 رأی
02/07/2014 preventively [en] preventively تلفظ 0 رأی
02/07/2014 pitted [en] pitted تلفظ 1 رأی
02/07/2014 toasting [en] toasting تلفظ 0 رأی
02/07/2014 lumps [en] lumps تلفظ 0 رأی
02/07/2014 reinforcing [en] reinforcing تلفظ 0 رأی
02/07/2014 misting [en] misting تلفظ 0 رأی
02/07/2014 mass hysteria [en] mass hysteria تلفظ 2 رأی
01/07/2014 Beathard [en] Beathard تلفظ 0 رأی
01/07/2014 Lydia Lassila [en] Lydia Lassila تلفظ 0 رأی
01/07/2014 ballasox [en] ballasox تلفظ 0 رأی
01/07/2014 wombok [en] wombok تلفظ 0 رأی
01/07/2014 Eccup [en] Eccup تلفظ 0 رأی
01/07/2014 Alan Ritchson [en] Alan Ritchson تلفظ 0 رأی
01/07/2014 ankylose [en] ankylose تلفظ 0 رأی
01/07/2014 santalaceae [en] santalaceae تلفظ 0 رأی
01/07/2014 banderol [en] banderol تلفظ 0 رأی
29/06/2014 George Gamow [en] George Gamow تلفظ 1 رأی
29/06/2014 Burge [en] Burge تلفظ 0 رأی
29/06/2014 archeologists [en] archeologists تلفظ 1 رأی
29/06/2014 excitant [en] excitant تلفظ 0 رأی