دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 aider [fr] aider تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Meursault [fr] Meursault تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Guy Laroche [fr] Guy Laroche تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 vivienne [fr] vivienne تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Waterloo [fr] Waterloo تلفظ 1 رأی
07/11/2008 vin [fr] vin تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Sartre [fr] Sartre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 montorgueil [fr] montorgueil تلفظ 0 رأی
07/11/2008 l'etoile [fr] l'etoile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Tulle [fr] Tulle تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Français [fr] Français تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Le Parisien [fr] Le Parisien تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 je parle [fr] je parle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] Yoann Gourcuff تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] Catherine Deneuve تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 agaçante [fr] agaçante تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Michel Serrault [fr] Michel Serrault تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] Fanny Ardant تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] Anouk Aimée تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] Benoît Magimel تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Alain Bashung [fr] Alain Bashung تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] Isabelle Adjani تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] Jean Rochefort تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Louis de Funès [fr] Louis de Funès تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] Jean-Baptiste Maunier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] Nathalie Baye تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] Daniel Auteuil تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] Carole Bouquet تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] Emmanuelle Béart تلفظ 0 رأی