دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/11/2008 Balmain [fr] Balmain تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Cher frère [fr] Cher frère تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Vevey [fr] Vevey تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Samoëns [fr] Samoëns تلفظ -1 رأی
08/11/2008 Richebourg [fr] Richebourg تلفظ 0 رأی
08/11/2008 pissaladière [fr] pissaladière تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Derrida [fr] Derrida تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 géant [fr] géant تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 arrière grands-parents [fr] arrière grands-parents تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Thomas Bangalter [fr] Thomas Bangalter تلفظ 0 رأی
08/11/2008 apprendre [fr] apprendre تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 leçon [fr] leçon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 laissez-faire [fr] laissez-faire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 cri du cœur [fr] cri du cœur تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 Leos Carax [fr] Leos Carax تلفظ 0 رأی
08/11/2008 tombe [fr] tombe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 minaudières [fr] minaudières تلفظ 0 رأی
08/11/2008 grands-parents [fr] grands-parents تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 Tussaud [fr] Tussaud تلفظ 0 رأی
08/11/2008 veuf [fr] veuf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 veuve [fr] veuve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 citadelle [fr] citadelle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 deuxième [fr] deuxième تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 oligopole [fr] oligopole تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Marseille [fr] Marseille تلفظ 0 رأی
07/11/2008 genou [fr] genou تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Cherbourg [fr] Cherbourg تلفظ 0 رأی
07/11/2008 souhaite [fr] souhaite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jean-Pierre Jeunet [fr] Jean-Pierre Jeunet تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 bateau [fr] bateau تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ