دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/11/2008 Proust [fr] Proust تلفظ -1 رأی
08/11/2008 malletier [fr] malletier تلفظ 0 رأی
08/11/2008 guillemets [fr] guillemets تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 fève [fr] fève تلفظ 0 رأی
08/11/2008 parfum [fr] parfum تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 patin [fr] patin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 l'étranger [fr] l'étranger تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 Sarrebourg [fr] Sarrebourg تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Erik Satie [fr] Erik Satie تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 gauloises [fr] gauloises تلفظ 0 رأی
08/11/2008 toujours [fr] toujours تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 étroite [fr] étroite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 température [fr] température تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 déshydraté [fr] déshydraté تلفظ 0 رأی
08/11/2008 maigre [fr] maigre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 Arles [fr] Arles تلفظ 0 رأی
08/11/2008 mélodies [fr] mélodies تلفظ 0 رأی
08/11/2008 jolie [fr] jolie تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Viollet-le-Duc [fr] Viollet-le-Duc تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Thérèse de Lisieux [fr] Thérèse de Lisieux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 Gisors [fr] Gisors تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Monod [fr] Monod تلفظ 0 رأی
08/11/2008 mouclade [fr] mouclade تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Daniel Boulud [fr] Daniel Boulud تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Évian-les-Bains [fr] Évian-les-Bains تلفظ 0 رأی
08/11/2008 Bougnat [fr] Bougnat تلفظ 0 رأی
08/11/2008 André Gide [fr] André Gide تلفظ 0 رأی
08/11/2008 boule de neige [fr] boule de neige تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 Berlioz [fr] Berlioz تلفظ -1 رأی
08/11/2008 Avène [fr] Avène تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ