دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/11/2008 élection [fr] élection تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 député [fr] député تلفظ 0 رأی
09/11/2008 jours [fr] jours تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 année [fr] année تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 mois [fr] mois تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 semaine [fr] semaine تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 samedi [fr] samedi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 vendredi [fr] vendredi تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 mercredi [fr] mercredi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 Cartier [fr] Cartier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 Bourgeault [fr] Bourgeault تلفظ 0 رأی
09/11/2008 ancêtres [fr] ancêtres تلفظ 0 رأی
09/11/2008 enseigné [fr] enseigné تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 anniversaires [fr] anniversaires تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Marithé [fr] Marithé تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Girbaud [fr] Girbaud تلفظ 0 رأی
09/11/2008 pour [fr] pour تلفظ 0 رأی
09/11/2008 travaillez [fr] travaillez تلفظ 0 رأی
09/11/2008 ouvrez [fr] ouvrez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 regardez [fr] regardez تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 prenez [fr] prenez تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 gorgée [fr] gorgée تلفظ 0 رأی
09/11/2008 domestique [fr] domestique تلفظ 0 رأی
09/11/2008 L'Oréal [fr] L'Oréal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 septembre [fr] septembre تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 pourpre [fr] pourpre تلفظ 0 رأی
08/11/2008 coucher [fr] coucher تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 vaciller [fr] vaciller تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 sephora [fr] sephora تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/11/2008 cataracte [fr] cataracte تلفظ 0 رأی