دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/11/2008 nivôse [fr] nivôse تلفظ 0 رأی
09/11/2008 frimaire [fr] frimaire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 vendémiaire [fr] vendémiaire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 Congrès [fr] Congrès تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Sénat [fr] Sénat تلفظ 0 رأی
09/11/2008 constitution [fr] constitution تلفظ 0 رأی
09/11/2008 carte d'électeur [fr] carte d'électeur تلفظ 0 رأی
09/11/2008 conseil régional [fr] conseil régional تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 gouvernement [fr] gouvernement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 majorité [fr] majorité تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 République [fr] République تلفظ 0 رأی
09/11/2008 scrutateur [fr] scrutateur تلفظ 0 رأی
09/11/2008 électeur [fr] électeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 a voté [fr] a voté تلفظ 0 رأی
09/11/2008 militant [fr] militant تلفظ 0 رأی
09/11/2008 suffrage universel [fr] suffrage universel تلفظ 0 رأی
09/11/2008 politique [fr] politique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 élection présidentielle [fr] élection présidentielle تلفظ 0 رأی
09/11/2008 élections cantonales [fr] élections cantonales تلفظ 0 رأی
09/11/2008 canton [fr] canton تلفظ 0 رأی
09/11/2008 conseil général [fr] conseil général تلفظ 0 رأی
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] secrétaire d'état تلفظ 0 رأی
09/11/2008 ministre [fr] ministre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 assemblée [fr] assemblée تلفظ 0 رأی
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin تلفظ 0 رأی
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Urne [fr] Urne تلفظ 0 رأی
09/11/2008 président [fr] président تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 candidat [fr] candidat تلفظ 0 رأی
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur تلفظ 0 رأی