دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2008 Evian [fr] Evian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Édith Piaf [fr] Édith Piaf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 Philippe Le Chancelier [fr] Philippe Le Chancelier تلفظ 0 رأی
09/11/2008 couturer [fr] couturer تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Cul de Paris [fr] Cul de Paris تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Assemblée Nationale [fr] Assemblée Nationale تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 parti politique [fr] parti politique تلفظ 0 رأی
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général تلفظ 0 رأی
09/11/2008 dacquoise [fr] dacquoise تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Les Halles [fr] Les Halles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 droit de vote [fr] droit de vote تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle تلفظ 0 رأی
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 décembre [fr] décembre تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 juillet [fr] juillet تلفظ 13 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 février [fr] février تلفظ -2 رأی
09/11/2008 fructidor [fr] fructidor تلفظ 0 رأی
09/11/2008 thermidor [fr] thermidor تلفظ 0 رأی
09/11/2008 messidor [fr] messidor تلفظ 0 رأی
09/11/2008 prairial [fr] prairial تلفظ 0 رأی
09/11/2008 floréal [fr] floréal تلفظ 0 رأی
09/11/2008 ventôse [fr] ventôse تلفظ 0 رأی
09/11/2008 germinal [fr] germinal تلفظ 0 رأی
09/11/2008 brumaire [fr] brumaire تلفظ 0 رأی
09/11/2008 pluviôse [fr] pluviôse تلفظ 0 رأی