دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/11/2008 cuir [fr] cuir تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Bourget [fr] Bourget تلفظ 0 رأی
27/11/2008 merisier [fr] merisier تلفظ 0 رأی
27/11/2008 framboise [fr] framboise تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 fougueux [fr] fougueux تلفظ -1 رأی
27/11/2008 abyme [fr] abyme تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Rachelle [fr] Rachelle تلفظ 0 رأی
27/11/2008 tartare [fr] tartare تلفظ 0 رأی
27/11/2008 collier [fr] collier تلفظ 1 رأی
27/11/2008 quel [fr] quel تلفظ 0 رأی
27/11/2008 réciproque [fr] réciproque تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs تلفظ 0 رأی
27/11/2008 berceuse [fr] berceuse تلفظ 0 رأی
27/11/2008 L'Occitane [fr] L'Occitane تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 pendule [fr] pendule تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Amélie [fr] Amélie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] Maubert-Mutualité تلفظ 0 رأی
18/11/2008 marché [fr] marché تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 Œnone [fr] Œnone تلفظ 0 رأی
18/11/2008 rencontrer [fr] rencontrer تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 croire [fr] croire تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 gingembre [fr] gingembre تلفظ 0 رأی
16/11/2008 Baccalauréat [fr] Baccalauréat تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/11/2008 yquem [fr] yquem تلفظ 0 رأی
16/11/2008 Chantal Goya [fr] Chantal Goya تلفظ 0 رأی
13/11/2008 sochaux [fr] sochaux تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex تلفظ 0 رأی