دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2008 Savigny [fr] Savigny تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 accueillons [fr] accueillons تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 géographie [fr] géographie تلفظ 0 رأی
07/12/2008 sortie [fr] sortie تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 fraîche [fr] fraîche تلفظ 0 رأی
07/12/2008 formule [fr] formule تلفظ 0 رأی
07/12/2008 Alpilles [fr] Alpilles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 prophètes [fr] prophètes تلفظ 0 رأی
07/12/2008 vraiment [fr] vraiment تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 dauphinoise [fr] dauphinoise تلفظ 0 رأی
07/12/2008 héroïquement [fr] héroïquement تلفظ 0 رأی
07/12/2008 laïcité [fr] laïcité تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 complet [fr] complet تلفظ 0 رأی
07/12/2008 Jean Genet [fr] Jean Genet تلفظ 0 رأی
07/12/2008 tuer [fr] tuer تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 Vallorcine [fr] Vallorcine تلفظ 0 رأی
07/12/2008 hôtelier [fr] hôtelier تلفظ 0 رأی
07/12/2008 bruit [fr] bruit تلفظ 0 رأی
07/12/2008 Dijon [fr] Dijon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 pataud [fr] pataud تلفظ 0 رأی
27/11/2008 nuageux [fr] nuageux تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 mûre [fr] mûre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 Jean-François Le Sueur [fr] Jean-François Le Sueur تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Cédric [fr] Cédric تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Maréchal [fr] Maréchal تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Crécy [fr] Crécy تلفظ 0 رأی
27/11/2008 de Homem-Christo [fr] de Homem-Christo تلفظ 0 رأی
27/11/2008 Guy-Manuel [fr] Guy-Manuel تلفظ 0 رأی
27/11/2008 gérant [fr] gérant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 muguet [fr] muguet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ