دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 Jacques Prévert [fr] Jacques Prévert تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Roger Vadim [fr] Roger Vadim تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Claude Nougaro [fr] Claude Nougaro تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Françoise Hardy [fr] Françoise Hardy تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Théodore Dubois [fr] Théodore Dubois تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Pavillon [fr] Pavillon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 villa [fr] villa تلفظ 1 رأی
07/11/2008 appartement [fr] appartement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Coralie [fr] Coralie تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Pauline [fr] Pauline تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Clément [fr] Clément تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Bernadette [fr] Bernadette تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Claude [fr] Claude تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Suzanne [fr] Suzanne تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Christine [fr] Christine تلفظ 1 رأی
07/11/2008 Carole [fr] Carole تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Grégoire [fr] Grégoire تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Loïc [fr] Loïc تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Anthony [fr] Anthony تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Roger [fr] Roger تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Hubert [fr] Hubert تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Norbert [fr] Norbert تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Albert [fr] Albert تلفظ 1 رأی
07/11/2008 Frédéric [fr] Frédéric تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Eric [fr] Eric تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gaël [fr] Gaël تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gaëlle [fr] Gaëlle تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Didier [fr] Didier تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Célestine [fr] Célestine تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Célestin [fr] Célestin تلفظ 0 رأی