دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] Sylvie Testud تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] Vanessa Paradis تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] Jean-Pierre Léaud تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Fernandel [fr] Fernandel تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Jean Reno [fr] Jean Reno تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] Patricia Kaas تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Dalida [fr] Dalida تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] Olivier Martinez تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] Marc Lavoine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] Michel Piccoli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jean Gabin [fr] Jean Gabin تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Jean Marais [fr] Jean Marais تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] Jean-Pierre Cassel تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Annie Girardot [fr] Annie Girardot تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] Mathieu Kassovitz تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] Ludivine Sagnier تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] Philippe Noiret تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] Juliette Gréco تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] Boby Lapointe تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] Gérard Depardieu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] Jeanne Moreau تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Christian Clavier [fr] Christian Clavier تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] Charlotte Gainsbourg تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] Marie Laforêt تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Julie Delpy [fr] Julie Delpy تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Yves Montand [fr] Yves Montand تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] Maurice Chevalier تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] Sylvie Vartan تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gaspard Ulliel [fr] Gaspard Ulliel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jean Vilar [fr] Jean Vilar تلفظ 0 رأی