کاربر:

ariuccia

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ariuccia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/10/2016 cure [ro] cure تلفظ 0 رأی
21/10/2016 naturist [ro] naturist تلفظ 0 رأی
21/10/2016 naturistă [ro] naturistă تلفظ 0 رأی
21/10/2016 naturiste [ro] naturiste تلفظ 0 رأی
21/10/2016 naturişti [ro] naturişti تلفظ 0 رأی
21/10/2016 terapiile [ro] terapiile تلفظ 0 رأی
21/10/2016 terapia [ro] terapia تلفظ 0 رأی
21/10/2016 ciocolate [ro] ciocolate تلفظ 0 رأی
21/10/2016 ciocolata [ro] ciocolata تلفظ 0 رأی
21/10/2016 ciocolatele [ro] ciocolatele تلفظ 0 رأی
21/10/2016 cacaua [ro] cacaua تلفظ 0 رأی
21/10/2016 scorțişoară [ro] scorțişoară تلفظ 0 رأی
21/10/2016 cuişoare [ro] cuişoare تلفظ 0 رأی
21/10/2016 ghimbirul [ro] ghimbirul تلفظ 0 رأی
21/10/2016 cuişoarele [ro] cuişoarele تلفظ 0 رأی
21/10/2016 scorțişoara [ro] scorțişoara تلفظ 0 رأی
21/10/2016 condimentul [ro] condimentul تلفظ 0 رأی
21/10/2016 condimentele [ro] condimentele تلفظ 0 رأی
21/10/2016 picante [ro] picante تلفظ 0 رأی
21/10/2016 aripile [ro] aripile تلفظ 0 رأی
21/10/2016 aripioare [ro] aripioare تلفظ 0 رأی
21/10/2016 aripioara [ro] aripioara تلفظ 0 رأی
21/10/2016 aripioarele [ro] aripioarele تلفظ 0 رأی
21/10/2016 afiliat [ro] afiliat تلفظ 0 رأی
21/10/2016 afiliați [ro] afiliați تلفظ 0 رأی
21/10/2016 afiliate [ro] afiliate تلفظ 0 رأی
21/10/2016 adaptoare [ro] adaptoare تلفظ 0 رأی
21/10/2016 adaptorul [ro] adaptorul تلفظ 0 رأی
21/10/2016 adaptoarele [ro] adaptoarele تلفظ 0 رأی
21/10/2016 picanți [ro] picanți تلفظ 0 رأی