دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/07/2010 首都机场 [cjy] 首都机场 تلفظ 0 رأی
14/07/2010 [cjy] 蹦 تلفظ 0 رأی
14/07/2010 [cjy] 巷 تلفظ 0 رأی
14/07/2010 [cjy] 豬 تلفظ 0 رأی
14/07/2010 騙子 [cjy] 騙子 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 回击 [cjy] 回击 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 中国人民银行 [cjy] 中国人民银行 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 春分 [cjy] 春分 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 精明 [cjy] 精明 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 四川 [cjy] 四川 تلفظ -1 رأی
04/05/2010 [cjy] 足 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 前头 [cjy] 前头 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 下雪 [cjy] 下雪 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 下雨 [cjy] 下雨 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 圪捣 [cjy] 圪捣 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 疙瘩 [cjy] 疙瘩 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 日本 [cjy] 日本 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 东北 [cjy] 东北 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/05/2010 北京 [cjy] 北京 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 忽悠 [cjy] 忽悠 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 雷人 [cjy] 雷人 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 力学 [cjy] 力学 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 结构 [cjy] 结构 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 设计 [cjy] 设计 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 建筑 [cjy] 建筑 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 圪料 [cjy] 圪料 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 运动 [cjy] 运动 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 吃烟 [cjy] 吃烟 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 圪蹴 [cjy] 圪蹴 تلفظ 0 رأی
04/05/2010 妨祖 [cjy] 妨祖 تلفظ 0 رأی