دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/01/2013 presqu'île [fr] presqu'île تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 Jean Fourastié [fr] Jean Fourastié تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 Jean Blondel [fr] Jean Blondel تلفظ 0 رأی
01/01/2013 Paul Sabatier [fr] Paul Sabatier تلفظ 0 رأی
01/01/2013 éclectique [fr] éclectique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 musée d'art africain [fr] musée d'art africain تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 à proprement parler [fr] à proprement parler تلفظ 0 رأی
01/01/2013 la fête des lumières [fr] la fête des lumières تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 poulet aux olives [fr] poulet aux olives تلفظ 0 رأی
01/01/2013 musée d'histoire naturelle [fr] musée d'histoire naturelle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 musée du quai Branly [fr] musée du quai Branly تلفظ 0 رأی
01/01/2013 sauter de joie [fr] sauter de joie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 pâté en croûte [fr] pâté en croûte تلفظ 0 رأی
01/01/2013 Les Trente Glorieuses [fr] Les Trente Glorieuses تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2012 maniaque [fr] maniaque تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/05/2012 J'aime beaucoup [fr] J'aime beaucoup تلفظ 1 رأی
21/05/2012 possesseur [fr] possesseur تلفظ 0 رأی
21/05/2012 salissant [fr] salissant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2012 éloignent [fr] éloignent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2012 le Syrien [fr] le Syrien تلفظ 0 رأی
21/05/2012 Entendons-nous [fr] Entendons-nous تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ