دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/02/2014 giocheranno [it] giocheranno تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 taciuti [it] taciuti تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 giocherà [it] giocherà تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 commentava [it] commentava تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 consentiva [it] consentiva تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 servendo [it] servendo تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 fondocampo [it] fondocampo تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 condizioni [it] condizioni تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 secchi [it] secchi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 scambi [it] scambi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 enormi [it] enormi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 spruzzate [it] spruzzate تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 strappa [it] strappa تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 increduli [it] increduli تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 batosta [it] batosta تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 festeggiavano [it] festeggiavano تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 ammutinati [it] ammutinati تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 suscitato [it] suscitato تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 rovesci [it] rovesci تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 incrociati [it] incrociati تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 vincenti [it] vincenti تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 esplosivi [it] esplosivi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 sparito [it] sparito تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 palleggi [it] palleggi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 notevolissimi [it] notevolissimi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 dritti [it] dritti تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 vantaggi [it] vantaggi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 indigesta [it] indigesta تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 diventati [it] diventati تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 lacerazioni [it] lacerazioni تلفظ توسط Carlo1