دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
05/02/2014 becchi [it] becchi تلفظ توسط xenyower
05/02/2014 metabolizzati [it] metabolizzati تلفظ توسط antoniog
04/02/2014 salendo [it] salendo تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 aggiudica [it] aggiudica تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 accorcia [it] accorcia تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 campionessa [it] campionessa تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 assicura [it] assicura تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 ritrovando [it] ritrovando تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 rabbiosa [it] rabbiosa تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 lanciata [it] lanciata تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 spiazza [it] spiazza تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 connazionale [it] connazionale تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 sventaglio [it] sventaglio تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 parigini [it] parigini تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 estraendo [it] estraendo تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 potenti [it] potenti تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 chiude [it] chiude تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 profondi [it] profondi تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 producendo [it] producendo تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 permettendo [it] permettendo تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 equilibrati [it] equilibrati تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 mancava [it] mancava تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 avvicina [it] avvicina تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 sfrutta [it] sfrutta تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 reagisce [it] reagisce تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 distanze [it] distanze تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 allunga [it] allunga تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 smorzata [it] smorzata تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 commette [it] commette تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 gratuiti [it] gratuiti تلفظ توسط Lilianuccia