دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/09/2017 monarca [es] monarca تلفظ 1 رأی
30/08/2017 ceremonia [es] ceremonia تلفظ 0 رأی
28/08/2017 vestido de fiesta [es] vestido de fiesta تلفظ 0 رأی
28/08/2017 vestido de novia [es] vestido de novia تلفظ 0 رأی
07/07/2017 mientras tanto [es] mientras tanto تلفظ 2 رأی
07/07/2017 aristocracia [es] aristocracia تلفظ 0 رأی
28/06/2017 El Telegrafo [es] El Telegrafo تلفظ 0 رأی
28/06/2017 Paquito el Chocolatero [es] Paquito el Chocolatero تلفظ 0 رأی
31/05/2017 breviario [es] breviario تلفظ 0 رأی
05/04/2017 liberares [es] liberares تلفظ 0 رأی
05/04/2017 liberes [es] liberes تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviarían [es] aliviarían تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviaríais [es] aliviaríais تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviaríamos [es] aliviaríamos تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviarías [es] aliviarías تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviaría [es] aliviaría تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviaren [es] aliviaren تلفظ 0 رأی
05/04/2017 alivien [es] alivien تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviareis [es] aliviareis تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviéis [es] aliviéis تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviáremos [es] aliviáremos تلفظ 0 رأی
05/04/2017 ampliadora [es] ampliadora تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviemos [es] aliviemos تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviares [es] aliviares تلفظ 0 رأی
05/04/2017 alivies [es] alivies تلفظ 0 رأی
05/04/2017 aliviare [es] aliviare تلفظ 0 رأی
05/04/2017 libertarían [es] libertarían تلفظ 0 رأی
05/04/2017 libertaríais [es] libertaríais تلفظ 0 رأی
05/04/2017 libertaríamos [es] libertaríamos تلفظ 0 رأی
05/04/2017 libertarías [es] libertarías تلفظ 0 رأی