دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/06/2011 льносолома [ru] льносолома تلفظ 0 رأی
10/06/2011 льносемя [ru] льносемя تلفظ 0 رأی
10/06/2011 льнопрядение [ru] льнопрядение تلفظ 0 رأی
10/06/2011 навислость [ru] навислость تلفظ 0 رأی
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] Ксения Кахнович تلفظ 0 رأی
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] Лидия Мордкович تلفظ 0 رأی
10/06/2011 вьюнить [ru] вьюнить تلفظ 0 رأی
10/06/2011 отрывается [ru] отрывается تلفظ 0 رأی
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] Крестовский (переулок) تلفظ 0 رأی
10/06/2011 зубатый [ru] зубатый تلفظ 0 رأی
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] Лескова (улица) تلفظ 0 رأی
10/06/2011 зажжённый [ru] зажжённый تلفظ 0 رأی
01/08/2010 фотограф [ru] фотограф تلفظ 0 رأی
01/08/2010 фрукт [ru] фрукт تلفظ 5 رأی
01/08/2010 учитель [ru] учитель تلفظ 0 رأی
01/08/2010 учебник [ru] учебник تلفظ 0 رأی
01/08/2010 улица [ru] улица تلفظ -1 رأی
01/08/2010 банан [ru] банан تلفظ -1 رأی
01/08/2010 почта [ru] почта تلفظ 0 رأی
01/08/2010 подруга [ru] подруга تلفظ 1 رأی
01/08/2010 преподаватель [ru] преподаватель تلفظ -1 رأی
01/08/2010 пакет [ru] пакет تلفظ 1 رأی
01/08/2010 ёж [ru] ёж تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
01/08/2010 химик [ru] химик تلفظ 1 رأی
01/08/2010 школьник [ru] школьник تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/08/2010 корпус [ru] корпус تلفظ 1 رأی
01/08/2010 книга [ru] книга تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
01/08/2010 куртка [ru] куртка تلفظ 0 رأی
01/08/2010 шутка [ru] шутка تلفظ 1 رأی
01/08/2010 девушка [ru] девушка تلفظ 1 رأی