دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2009 soldierly [en] soldierly تلفظ 0 رأی
07/11/2009 outflank [en] outflank تلفظ 0 رأی
07/11/2009 straggler [en] straggler تلفظ 0 رأی
07/11/2009 lung [en] lung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 paramour [en] paramour تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 orchidaceous [en] orchidaceous تلفظ 0 رأی
07/11/2009 caraway [en] caraway تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 watercress [en] watercress تلفظ 0 رأی
07/11/2009 manners [en] manners تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 Elinor Dashwood [en] Elinor Dashwood تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 Sense and Sensibility [en] Sense and Sensibility تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Edmund Bertram [en] Edmund Bertram تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Fanny Price [en] Fanny Price تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Mansfield Park [en] Mansfield Park تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Fitzwilliam Darcy [en] Fitzwilliam Darcy تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Elizabeth Bennet [en] Elizabeth Bennet تلفظ 0 رأی
19/06/2009 marry [en] marry تلفظ 0 رأی
19/06/2009 merry [en] merry تلفظ 0 رأی
19/06/2009 Murray [en] Murray تلفظ 0 رأی
19/06/2009 Mary [en] Mary تلفظ 0 رأی
18/06/2009 ride [en] ride تلفظ 3 رأی
18/06/2009 riding [en] riding تلفظ 0 رأی
18/06/2009 writing [en] writing تلفظ 1 رأی
02/12/2008 VW [en] VW تلفظ 0 رأی
26/11/2008 Edward Sapir [en] Edward Sapir تلفظ 0 رأی
26/11/2008 affiliated [en] affiliated تلفظ 0 رأی
26/11/2008 ramification [en] ramification تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/11/2008 Benjamin Lee Whorf [en] Benjamin Lee Whorf تلفظ 0 رأی
26/11/2008 imbibe [en] imbibe تلفظ 0 رأی
26/11/2008 fragrant [en] fragrant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ