دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/02/2010 callaba [es] callaba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2010 Somontano [es] Somontano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2010 Palo Cortado [es] Palo Cortado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2010 El Puerto de Santa María [es] El Puerto de Santa María تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2010 Benito Juárez [es] Benito Juárez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2010 8 [es] 8 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 cedido [es] cedido تلفظ -1 رأی
01/02/2010 marchita [es] marchita تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 venas [es] venas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 mordiscos [es] mordiscos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 diestra [es] diestra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 abocardado [es] abocardado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 caserón [es] caserón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 cederé [es] cederé تلفظ 0 رأی
01/02/2010 prolija [es] prolija تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 abocarse [es] abocarse تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 buscaban [es] buscaban تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 colmó [es] colmó تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 ausencias [es] ausencias تلفظ 0 رأی
01/02/2010 andaba [es] andaba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 atuendo [es] atuendo تلفظ 2 رأی
01/02/2010 emblandecer [es] emblandecer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 casuales [es] casuales تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/02/2010 aprovechemos [es] aprovechemos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ