دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/11/2008 buffoon [en] buffoon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2008 photography [en] photography تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2008 fire station [en] fire station تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2008 wax museum [en] wax museum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2008 Google [en] Google تلفظ 1 رأی
14/11/2008 ravenous [en] ravenous تلفظ 0 رأی
14/11/2008 series finale [en] series finale تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2008 tardes [es] tardes تلفظ -1 رأی
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism تلفظ 0 رأی
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta تلفظ 0 رأی
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta تلفظ 0 رأی
11/11/2008 elated [en] elated تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ