کاربر:

andreia_brasil

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های andreia_brasil شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2009 cível [pt] cível تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2009 recluso [pt] recluso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2009 espreitar [pt] espreitar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2009 incisivo [pt] incisivo تلفظ 1 رأی
10/09/2009 sobrevir [pt] sobrevir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2009 urgir [pt] urgir تلفظ 0 رأی
10/09/2009 messias [pt] messias تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2009 trepidar [pt] trepidar تلفظ 0 رأی
10/09/2009 faceta [pt] faceta تلفظ 1 رأی
10/09/2009 inocular [pt] inocular تلفظ 1 رأی
05/08/2009 computador [pt] computador تلفظ 1 رأی
05/08/2009 janela [pt] janela تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 baixo [pt] baixo تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 internacional [pt] internacional تلفظ 0 رأی
05/08/2009 destro [pt] destro تلفظ 0 رأی
05/08/2009 jogo [pt] jogo تلفظ 0 رأی
05/08/2009 melhor [pt] melhor تلفظ 0 رأی
05/08/2009 cadeira [pt] cadeira تلفظ 2 رأی
05/08/2009 coisa [pt] coisa تلفظ 0 رأی
05/08/2009 excelente [pt] excelente تلفظ 0 رأی
05/08/2009 sobrecarga [pt] sobrecarga تلفظ 0 رأی
05/08/2009 acervo [pt] acervo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 intuitivo [pt] intuitivo تلفظ 0 رأی
05/08/2009 intrusivo [pt] intrusivo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 intrometer [pt] intrometer تلفظ 0 رأی
05/08/2009 introdutor [pt] introdutor تلفظ 0 رأی
05/08/2009 introduzir [pt] introduzir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 intravenoso [pt] intravenoso تلفظ 0 رأی
05/08/2009 brilho [pt] brilho تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 cintilar [pt] cintilar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ