دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2018 setahun [ind] setahun تلفظ 0 رأی
18/01/2018 kekacauan [ind] kekacauan تلفظ 0 رأی
18/01/2018 darilah [ind] darilah تلفظ 0 رأی
18/01/2018 duluan [ind] duluan تلفظ 1 رأی
18/01/2018 jurnalis [ind] jurnalis تلفظ 0 رأی
18/01/2018 mantap [ind] mantap تلفظ 1 رأی
24/11/2012 Pematangsiantar [ind] Pematangsiantar تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Salatiga [ind] Salatiga تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Tomohon [ind] Tomohon تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Tidore [ind] Tidore تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Ternate [ind] Ternate تلفظ 0 رأی
24/11/2012 jayapura [ind] jayapura تلفظ 0 رأی
01/11/2012 demam [ind] demam تلفظ 0 رأی
01/11/2012 denda [ind] denda تلفظ 0 رأی
01/11/2012 dekat [ind] dekat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cendekiawan [ind] cendekiawan تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cekung [ind] cekung تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cerita pendek [ind] cerita pendek تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cerita [ind] cerita تلفظ 0 رأی
01/11/2012 contoh [ind] contoh تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cokelat [ind] cokelat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 bersih [ind] bersih تلفظ 0 رأی
01/11/2012 berturut-turut [ind] berturut-turut تلفظ 0 رأی
01/11/2012 berantakan [ind] berantakan تلفظ 0 رأی
01/11/2012 bicara [ind] bicara تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2012 beras [ind] beras تلفظ 0 رأی
01/11/2012 berbelanja [ind] berbelanja تلفظ 0 رأی
01/11/2012 benci [ind] benci تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2012 benar [ind] benar تلفظ 0 رأی
01/11/2012 batuk [ind] batuk تلفظ 0 رأی