دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/04/2019 stemson [en] stemson تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Richard Mourdock [en] Richard Mourdock تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Caburn [en] Caburn تلفظ 0 رأی
01/04/2019 verderer [en] verderer تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Raoul Walsh [en] Raoul Walsh تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Pampero [en] Pampero تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Ossifrage [en] Ossifrage تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Urangan [en] Urangan تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Hathi [en] Hathi تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Bandar-log [en] Bandar-log تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Ingalls [en] Ingalls تلفظ 0 رأی
01/04/2019 crostini [en] crostini تلفظ 0 رأی
01/04/2019 enterally [en] enterally تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Zionists [en] Zionists تلفظ 0 رأی
01/04/2019 β-glucosidase [en] β-glucosidase تلفظ 0 رأی
01/04/2019 preretirement [en] preretirement تلفظ 1 رأی
01/04/2019 aminoacidopathy [en] aminoacidopathy تلفظ 0 رأی
01/04/2019 acquiesces [en] acquiesces تلفظ 0 رأی
31/03/2019 centimorgan [en] centimorgan تلفظ 0 رأی
31/03/2019 visceromegaly [en] visceromegaly تلفظ 0 رأی
31/03/2019 hypersplenism [en] hypersplenism تلفظ 0 رأی
31/03/2019 metachromatic [en] metachromatic تلفظ 0 رأی
31/03/2019 galactosylceramide [en] galactosylceramide تلفظ 0 رأی
31/03/2019 hypertonicity [en] hypertonicity تلفظ 0 رأی
31/03/2019 gangliosidosis [en] gangliosidosis تلفظ 0 رأی
31/03/2019 mucopolysaccharidoses [en] mucopolysaccharidoses تلفظ 0 رأی
31/03/2019 demasculinize [en] demasculinize تلفظ 0 رأی
31/03/2019 orthoganal [en] orthoganal تلفظ 0 رأی
31/03/2019 irretentive [en] irretentive تلفظ 0 رأی
31/03/2019 downtake [en] downtake تلفظ 0 رأی