دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2019 long jump [en] long jump تلفظ 1 رأی
04/04/2019 hammer throw [en] hammer throw تلفظ 0 رأی
04/04/2019 fox cub [en] fox cub تلفظ 0 رأی
04/04/2019 assorted vegetables [en] assorted vegetables تلفظ 0 رأی
04/04/2019 pro wrestling [en] pro wrestling تلفظ 0 رأی
04/04/2019 good fairy [en] good fairy تلفظ 0 رأی
04/04/2019 springboard diving [en] springboard diving تلفظ 0 رأی
04/04/2019 parallel bars [en] parallel bars تلفظ 0 رأی
04/04/2019 water pump [en] water pump تلفظ 0 رأی
04/04/2019 elephant calf [en] elephant calf تلفظ 1 رأی
04/04/2019 school satchel [en] school satchel تلفظ 1 رأی
04/04/2019 dessert service [en] dessert service تلفظ 0 رأی
04/04/2019 silver tea service [en] silver tea service تلفظ 0 رأی
04/04/2019 big drinkers [en] big drinkers تلفظ 0 رأی
04/04/2019 ice pack [en] ice pack تلفظ 0 رأی
04/04/2019 wolf cub [en] wolf cub تلفظ 0 رأی
04/04/2019 baby frog [en] baby frog تلفظ 1 رأی
04/04/2019 tiger cub [en] tiger cub تلفظ 0 رأی
04/04/2019 tank gun [en] tank gun تلفظ 0 رأی
04/04/2019 triple jump [en] triple jump تلفظ 0 رأی
04/04/2019 piece of chalk [en] piece of chalk تلفظ 0 رأی
04/04/2019 baby mouse [en] baby mouse تلفظ 0 رأی
04/04/2019 sending off [en] sending off تلفظ 0 رأی
04/04/2019 suburban train [en] suburban train تلفظ 0 رأی
04/04/2019 border guard [en] border guard تلفظ 0 رأی
04/04/2019 machine tool [en] machine tool تلفظ 0 رأی
04/04/2019 freestyle skiing [en] freestyle skiing تلفظ 0 رأی
04/04/2019 ski sticks [en] ski sticks تلفظ 0 رأی
04/04/2019 wait staff [en] wait staff تلفظ 0 رأی
04/04/2019 a painting by Picasso [en] a painting by Picasso تلفظ 0 رأی