دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/12/2011 interior [en] interior تلفظ 3 رأی
02/11/2010 irregular [en] irregular تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
02/11/2010 professionally [en] professionally تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
02/11/2010 worn [en] worn تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
02/11/2010 word [en] word تلفظ 11 رأی بهترین تلفظ
02/11/2010 were [en] were تلفظ 18 رأی بهترین تلفظ
26/10/2010 caught [en] caught تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/10/2010 walk [en] walk تلفظ 18 رأی بهترین تلفظ
26/10/2010 water [en] water تلفظ 2 رأی
26/10/2010 resource [en] resource تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
26/10/2010 catch [en] catch تلفظ 13 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 syntagm [en] syntagm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 gyri [en] gyri تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 gyrus [en] gyrus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 sulcus [en] sulcus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 lavage [en] lavage تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 intubate [en] intubate تلفظ 0 رأی
08/06/2009 cerebrum [en] cerebrum تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 cline [en] cline تلفظ 0 رأی
08/06/2009 valeric [en] valeric تلفظ 0 رأی
08/06/2009 thalamus [en] thalamus تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 hypothalamus [en] hypothalamus تلفظ 0 رأی
08/06/2009 isocortex [en] isocortex تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 xerostomia [en] xerostomia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 chimerism [en] chimerism تلفظ 0 رأی
08/06/2009 spirant [en] spirant تلفظ 0 رأی
08/06/2009 crapshoot [en] crapshoot تلفظ 0 رأی
08/06/2009 FTW [en] FTW تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2009 FML [en] FML تلفظ 0 رأی
08/06/2009 BTW [en] BTW تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ