دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2019 Unitrin [en] Unitrin تلفظ 0 رأی
05/04/2019 calcimine [en] calcimine تلفظ 0 رأی
04/04/2019 John Simon Bercow [en] John Simon Bercow تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Doctor Sivana [en] Doctor Sivana تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Aveton Gifford [en] Aveton Gifford تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Nicholas Alkemade [en] Nicholas Alkemade تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Norah Elam [en] Norah Elam تلفظ 0 رأی
04/04/2019 William Untermolen [en] William Untermolen تلفظ 0 رأی
04/04/2019 dustup [en] dustup تلفظ 1 رأی
04/04/2019 Bequia [en] Bequia تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Starhopper [en] Starhopper تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Luke Rhinehart [en] Luke Rhinehart تلفظ 0 رأی
04/04/2019 intertemporal [en] intertemporal تلفظ 1 رأی
04/04/2019 crimogenic [en] crimogenic تلفظ 0 رأی
04/04/2019 intertemporally [en] intertemporally تلفظ 1 رأی
04/04/2019 shipboy [en] shipboy تلفظ 0 رأی
04/04/2019 headwaiter [en] headwaiter تلفظ 0 رأی
04/04/2019 overstaffing [en] overstaffing تلفظ 1 رأی
04/04/2019 expatriated [en] expatriated تلفظ 0 رأی
04/04/2019 stovemaker [en] stovemaker تلفظ 0 رأی
04/04/2019 dewiest [en] dewiest تلفظ 0 رأی
04/04/2019 Ironforge [en] Ironforge تلفظ 0 رأی
04/04/2019 lovelily [en] lovelily تلفظ 0 رأی
04/04/2019 unbrace [en] unbrace تلفظ 0 رأی
04/04/2019 unrig [en] unrig تلفظ 0 رأی
04/04/2019 liquefier [en] liquefier تلفظ 0 رأی
04/04/2019 packsaddle [en] packsaddle تلفظ 1 رأی
04/04/2019 exhauster [en] exhauster تلفظ 0 رأی
04/04/2019 swing-back [en] swing-back تلفظ 1 رأی
04/04/2019 , [en] , تلفظ 0 رأی