دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
20/04/2019 excoriation disorder [en] excoriation disorder تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Santa Cruz, California [en] Santa Cruz, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Los Osos, California [en] Los Osos, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Los Angeles, California [en] Los Angeles, California تلفظ 1 رأی
11/03/2019 Palm Beach, California [en] Palm Beach, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Wrigley, California [en] Wrigley, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Brewster, Massachusetts [en] Brewster, Massachusetts تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Baja, California [en] Baja, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Mexicali, Mexico [en] Mexicali, Mexico تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Calexico, California [en] Calexico, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Huntington Beach, California [en] Huntington Beach, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Pismo Beach, California [en] Pismo Beach, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 San Miguel, California [en] San Miguel, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Eureka, California [en] Eureka, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Denver, Colorado [en] Denver, Colorado تلفظ 1 رأی
11/03/2019 Salt Lake City, Utah [en] Salt Lake City, Utah تلفظ 1 رأی
11/03/2019 Tucson, Arizona [en] Tucson, Arizona تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Phoenix, Arizona [en] Phoenix, Arizona تلفظ 1 رأی
11/03/2019 Glen Rose, Texas [en] Glen Rose, Texas تلفظ 1 رأی
11/03/2019 Portland, Oregon [en] Portland, Oregon تلفظ 2 رأی
11/03/2019 Amherst, Massachusetts [en] Amherst, Massachusetts تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Cambria, California [en] Cambria, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Morro Bay, California [en] Morro Bay, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Solvang, California [en] Solvang, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Anaheim, California [en] Anaheim, California تلفظ 1 رأی
11/03/2019 San Bernardino, California [en] San Bernardino, California تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Las Vegas, Nevada [en] Las Vegas, Nevada تلفظ 1 رأی
11/03/2019 Reno, Nevada [en] Reno, Nevada تلفظ 0 رأی
11/03/2019 Santa Barbara, California [en] Santa Barbara, California تلفظ 1 رأی
11/03/2019 San Luis Obispo, California [en] San Luis Obispo, California تلفظ 0 رأی