دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/12/2012 ایاب و ذهاب [fa] ایاب و ذهاب تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2012 عناد و دشمنی [fa] عناد و دشمنی تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/12/2012 پیشگویی [fa] پیشگویی تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2011 عشاق [fa] عشاق تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2011 سرانجام [fa] سرانجام تلفظ 0 رأی
27/05/2011 بدخواه [fa] بدخواه تلفظ 0 رأی
27/05/2011 افراسياب [fa] افراسياب تلفظ 0 رأی
27/05/2011 يكديگر [fa] يكديگر تلفظ 0 رأی
27/05/2011 برخورد [fa] برخورد تلفظ 0 رأی
27/05/2011 توران [fa] توران تلفظ 0 رأی
27/05/2011 شاهنامه [fa] شاهنامه تلفظ 0 رأی
27/05/2011 گرز [fa] گرز تلفظ 0 رأی
27/05/2011 بيژن [fa] بيژن تلفظ 0 رأی
27/05/2011 منيژه [fa] منيژه تلفظ 0 رأی
27/05/2011 آزمايش [fa] آزمايش تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پرخور [fa] پرخور تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پرستار [fa] پرستار تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پرسش [fa] پرسش تلفظ 0 رأی
12/01/2011 آرزو [fa] آرزو تلفظ 3 رأی
12/01/2011 اشپزخانه اپن [fa] اشپزخانه اپن تلفظ 0 رأی
12/01/2011 احمد [fa] احمد تلفظ 0 رأی
12/01/2011 قاسم [fa] قاسم تلفظ 0 رأی
12/01/2011 میمون [fa] میمون تلفظ 0 رأی
12/01/2011 مبلمان [fa] مبلمان تلفظ 0 رأی
12/01/2011 خط ابرو [fa] خط ابرو تلفظ 0 رأی
12/01/2011 کرکس امریکایی [fa] کرکس امریکایی تلفظ 0 رأی
12/01/2011 فوروو [fa] فوروو تلفظ 0 رأی
12/01/2011 جاکفشی [fa] جاکفشی تلفظ 0 رأی
12/01/2011 پژو [fa] پژو تلفظ 0 رأی
12/01/2011 ابریشم [fa] ابریشم تلفظ 0 رأی