دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2010 piège [fr] piège تلفظ -1 رأی
20/08/2010 phases [fr] phases تلفظ 0 رأی
20/08/2010 peuplée [fr] peuplée تلفظ 0 رأی
20/08/2010 peuples [fr] peuples تلفظ 0 رأی
20/08/2010 poulets [fr] poulets تلفظ 0 رأی
20/08/2010 positions [fr] positions تلفظ 0 رأی
20/08/2010 positives [fr] positives تلفظ 0 رأی
20/08/2010 poubelles [fr] poubelles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 pots [fr] pots تلفظ 0 رأی
20/08/2010 possibilités [fr] possibilités تلفظ 0 رأی
20/08/2010 ruelles [fr] ruelles تلفظ 0 رأی
20/08/2010 suggérée [fr] suggérée تلفظ 0 رأی
20/08/2010 suivent [fr] suivent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 suivie [fr] suivie تلفظ 0 رأی
20/08/2010 suffit! [fr] suffit! تلفظ 0 رأی
20/08/2010 soviet [fr] soviet تلفظ 0 رأی
20/08/2010 souligné [fr] souligné تلفظ 0 رأی
20/08/2010 soumises [fr] soumises تلفظ 0 رأی
20/08/2010 soupire [fr] soupire تلفظ 0 رأی
20/08/2010 soupçons [fr] soupçons تلفظ 0 رأی
20/08/2010 telle que [fr] telle que تلفظ 0 رأی
20/08/2010 talons [fr] talons تلفظ 0 رأی
20/08/2010 survécu [fr] survécu تلفظ -2 رأی
20/08/2010 surfaces [fr] surfaces تلفظ 0 رأی
20/08/2010 transformations [fr] transformations تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tranquilles [fr] tranquilles تلفظ 0 رأی
20/08/2010 terres [fr] terres تلفظ 0 رأی
20/08/2010 thème musical [fr] thème musical تلفظ 0 رأی
20/08/2010 thèses [fr] thèses تلفظ 0 رأی
20/08/2010 ultérieure [fr] ultérieure تلفظ 0 رأی