دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/08/2010 socialise [en] socialise تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 socialising [en] socialising تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 notebooks [en] notebooks تلفظ 0 رأی
25/08/2010 prepositions [en] prepositions تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 sacked [en] sacked تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 proposed [en] proposed تلفظ 0 رأی
25/08/2010 expense [en] expense تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 Sea of Japan [en] Sea of Japan تلفظ 0 رأی
25/08/2010 printers [en] printers تلفظ 0 رأی
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
21/08/2010 grâces [fr] grâces تلفظ 0 رأی
21/08/2010 goudronné [fr] goudronné تلفظ 0 رأی
21/08/2010 précisait [fr] précisait تلفظ 0 رأی
21/08/2010 prêche [fr] prêche تلفظ 0 رأی
21/08/2010 pratiquée [fr] pratiquée تلفظ 0 رأی
21/08/2010 poudres [fr] poudres تلفظ 0 رأی
21/08/2010 postales [fr] postales تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 eel-catfish [en] eel-catfish تلفظ 0 رأی
21/08/2010 deepwater flathead [en] deepwater flathead تلفظ 0 رأی
21/08/2010 deepwater [en] deepwater تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 six-gill [en] six-gill تلفظ 0 رأی
20/08/2010 participations [fr] participations تلفظ 0 رأی
20/08/2010 parisiennes [fr] parisiennes تلفظ 0 رأی
20/08/2010 Paribas [fr] Paribas تلفظ 0 رأی
20/08/2010 parfums [fr] parfums تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 perçoit [fr] perçoit تلفظ 0 رأی
20/08/2010 perçoivent [fr] perçoivent تلفظ 0 رأی
20/08/2010 pochoir [fr] pochoir تلفظ 0 رأی
20/08/2010 plongé dans [fr] plongé dans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 plongé [fr] plongé تلفظ 0 رأی