دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/10/2009 cablu [ro] cablu تلفظ 0 رأی
08/10/2009 înghesuială [ro] înghesuială تلفظ 0 رأی
08/10/2009 lână [ro] lână تلفظ 0 رأی
08/10/2009 mătase [ro] mătase تلفظ 0 رأی
08/10/2009 baterie [ro] baterie تلفظ 0 رأی
08/10/2009 număra [ro] număra تلفظ 0 رأی
06/10/2009 O [ro] O تلفظ 0 رأی
06/10/2009 in [ro] in تلفظ 0 رأی
06/10/2009 a [ro] a تلفظ 2 رأی
06/10/2009 Cosel [ro] Cosel تلفظ 0 رأی
06/10/2009 fond [ro] fond تلفظ 0 رأی
06/10/2009 mitran [ro] mitran تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Mitrita [ro] Mitrita تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Trică [ro] Trică تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Mitrica [ro] Mitrica تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Mitache [ro] Mitache تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Mitrache [ro] Mitrache تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Tache [ro] Tache تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Tică [ro] Tică تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Cocea [ro] Cocea تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Conea [ro] Conea تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Dincu [ro] Dincu تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Dinicu [ro] Dinicu تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Demetru [ro] Demetru تلفظ 0 رأی
06/10/2009 duma [ro] duma تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Duncea [ro] Duncea تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Mitru [ro] Mitru تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Mitrea [ro] Mitrea تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Guţă [ro] Guţă تلفظ 0 رأی
06/10/2009 Goguţă [ro] Goguţă تلفظ 0 رأی