دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2011 zoonotic [en] zoonotic تلفظ -2 رأی
20/08/2010 Edinburgh [en] Edinburgh تلفظ 1 رأی
20/08/2010 YouTube [en] YouTube تلفظ 0 رأی
20/08/2010 hello [en] hello تلفظ 0 رأی
20/08/2010 water [en] water تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tomato [en] tomato تلفظ 2 رأی
20/08/2010 Google [en] Google تلفظ 1 رأی
20/08/2010 fuck [en] fuck تلفظ -1 رأی
20/08/2010 windiest [en] windiest تلفظ 0 رأی
20/08/2010 headshot [en] headshot تلفظ 0 رأی
20/08/2010 vagina [en] vagina تلفظ 0 رأی
20/08/2010 back to the drawing-board [en] back to the drawing-board تلفظ 1 رأی
20/08/2010 beat about the bush [en] beat about the bush تلفظ 0 رأی