دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/10/2011 再见 [zh] 再见 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 谢谢 [zh] 谢谢 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 黑龙江 [zh] 黑龙江 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 伊春 [zh] 伊春 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 阿凡达 [zh] 阿凡达 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 卡梅隆 [zh] 卡梅隆 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 杨洋 [zh] 杨洋 تلفظ 0 رأی
11/10/2011 李连杰 [zh] 李连杰 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 乔布斯 [zh] 乔布斯 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 量子场论 [zh] 量子场论 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 广义相对论 [zh] 广义相对论 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 缩略语 [zh] 缩略语 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 经贸 [zh] 经贸 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 业界 [zh] 业界 تلفظ 0 رأی
10/10/2011 植物学 [zh] 植物学 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 草原 [zh] 草原 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 马上就 [zh] 马上就 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 农业 [zh] 农业 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 文艺 [zh] 文艺 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 师傅 [zh] 师傅 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 年轻 [zh] 年轻 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/12/2010 汽水 [zh] 汽水 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 时候 [zh] 时候 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/12/2010 石锅拌饭 [zh] 石锅拌饭 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 鸭子 [zh] 鸭子 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 蛋炒饭 [zh] 蛋炒饭 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 矿泉水 [zh] 矿泉水 تلفظ 1 رأی
17/12/2010 卫生纸 [zh] 卫生纸 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 鲁道夫 [zh] 鲁道夫 تلفظ 0 رأی
17/12/2010 代数 [zh] 代数 تلفظ 0 رأی