دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/03/2010 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
16/03/2010 François Truffaut [fr] François Truffaut تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/03/2010 Agnès Varda [fr] Agnès Varda تلفظ 0 رأی
16/03/2010 Louis Malle [fr] Louis Malle تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Marie Curie [fr] Marie Curie تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Marcel Proust [fr] Marcel Proust تلفظ 2 رأی
15/03/2010 Marguerite Duras [fr] Marguerite Duras تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Albert Camus [fr] Albert Camus تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 André Breton [fr] André Breton تلفظ 0 رأی
15/03/2010 George Bataille [fr] George Bataille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Henri de Toulouse-Lautrec [fr] Henri de Toulouse-Lautrec تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Le Corbusier [fr] Le Corbusier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Marcel Duchamp [fr] Marcel Duchamp تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Marc Chagall [fr] Marc Chagall تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Georges Braque [fr] Georges Braque تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Louise Bourgeois [fr] Louise Bourgeois تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Balthus [fr] Balthus تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Pierre Teilhard de Chardin [fr] Pierre Teilhard de Chardin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Jean-Paul Sartre [fr] Jean-Paul Sartre تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Jean-François Lyotard [fr] Jean-François Lyotard تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Claude Lévi-Strauss [fr] Claude Lévi-Strauss تلفظ 1 رأی
15/03/2010 Emmanuel Levinas [fr] Emmanuel Levinas تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Alain [fr] Alain تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Simone de Beauvoir [fr] Simone de Beauvoir تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Henri Bergson [fr] Henri Bergson تلفظ 0 رأی
15/03/2010 Jacques Derrida [fr] Jacques Derrida تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Michel Foucault [fr] Michel Foucault تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Jean-Luc Godard [fr] Jean-Luc Godard تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Pierrot le Fou [fr] Pierrot le Fou تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Jacques Becker [fr] Jacques Becker تلفظ 0 رأی