دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2018 Fremstifoss [is] Fremstifoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 bófi [is] bófi تلفظ 0 رأی
09/02/2018 kennarar [is] kennarar تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Hafragrautur [is] Hafragrautur تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Bergarfoss [is] Bergarfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Rauðufossar [is] Rauðufossar تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Pokafoss [is] Pokafoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Sjávarfoss [is] Sjávarfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Bæjarfoss [is] Bæjarfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Ægissíðufoss [is] Ægissíðufoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Drífandisfoss [is] Drífandisfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Eyjabakkafoss [is] Eyjabakkafoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Femri-Fellsfoss [is] Femri-Fellsfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Faxifoss [is] Faxifoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Flögufoss [is] Flögufoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Fosstorfufoss [is] Fosstorfufoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Gjárfoss [is] Gjárfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Þórðarfoss [is] Þórðarfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Hamrafoss [is] Hamrafoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Hrauneyjafoss [is] Hrauneyjafoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Hrísfoss [is] Hrísfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Hangandifoss [is] Hangandifoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Íráfoss [is] Íráfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Jónsfoss [is] Jónsfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Kæfufoss [is] Kæfufoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Svöðufoss [is] Svöðufoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Kerlingarfoss [is] Kerlingarfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Króksfoss [is] Króksfoss تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Eyrargata [is] Eyrargata تلفظ 0 رأی
09/02/2018 Hafþór [is] Hafþór تلفظ 0 رأی