کاربر:

alexandrayr

مشترک تلفظ‌های alexandrayr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
09/02/2018
Fremstifoss تلفظ
Fremstifoss [is] 0 رأی
09/02/2018
bófi تلفظ
bófi [is] 0 رأی
09/02/2018
kennarar تلفظ
kennarar [is] 0 رأی
09/02/2018
Hafragrautur تلفظ
Hafragrautur [is] 0 رأی
09/02/2018
Bergarfoss تلفظ
Bergarfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Rauðufossar تلفظ
Rauðufossar [is] 0 رأی
09/02/2018
Pokafoss تلفظ
Pokafoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Sjávarfoss تلفظ
Sjávarfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Bæjarfoss تلفظ
Bæjarfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Ægissíðufoss تلفظ
Ægissíðufoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Drífandisfoss تلفظ
Drífandisfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Eyjabakkafoss تلفظ
Eyjabakkafoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Femri-Fellsfoss تلفظ
Femri-Fellsfoss [is] 1 رأی
09/02/2018
Faxifoss تلفظ
Faxifoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Flögufoss تلفظ
Flögufoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Fosstorfufoss تلفظ
Fosstorfufoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Gjárfoss تلفظ
Gjárfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Þórðarfoss تلفظ
Þórðarfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Hamrafoss تلفظ
Hamrafoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Hrauneyjafoss تلفظ
Hrauneyjafoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Hrísfoss تلفظ
Hrísfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Hangandifoss تلفظ
Hangandifoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Íráfoss تلفظ
Íráfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Jónsfoss تلفظ
Jónsfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Kæfufoss تلفظ
Kæfufoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Svöðufoss تلفظ
Svöðufoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Kerlingarfoss تلفظ
Kerlingarfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Króksfoss تلفظ
Króksfoss [is] 0 رأی
09/02/2018
Eyrargata تلفظ
Eyrargata [is] 0 رأی
09/02/2018
Hafþór تلفظ
Hafþór [is] 0 رأی