دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2011 Thai [en] Thai تلفظ -1 رأی
10/09/2011 aguaçu [pt] aguaçu تلفظ 0 رأی
10/09/2011 retaco [pt] retaco تلفظ 0 رأی
10/09/2011 acupalpo [pt] acupalpo تلفظ 0 رأی
10/09/2011 ambiguação [pt] ambiguação تلفظ 0 رأی
10/09/2011 mergulhagem [pt] mergulhagem تلفظ 0 رأی
10/09/2011 espírito de nível [pt] espírito de nível تلفظ 0 رأی
10/09/2011 exagitado [pt] exagitado تلفظ 0 رأی
31/08/2011 ensaiamento [pt] ensaiamento تلفظ 0 رأی
30/08/2011 Malawi [pt] Malawi تلفظ 0 رأی
30/08/2011 desatualidade [pt] desatualidade تلفظ 0 رأی
30/08/2011 laranja china [pt] laranja china تلفظ 0 رأی
30/08/2011 aglótico [pt] aglótico تلفظ 0 رأی
30/08/2011 alfabetado [pt] alfabetado تلفظ 0 رأی