دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/08/2013 Löschwasserrückhaltung [de] Löschwasserrückhaltung تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Dworzak [de] Dworzak تلفظ 1 رأی
09/08/2013 Schmidtpott [de] Schmidtpott تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Geislingen an der Steige [de] Geislingen an der Steige تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Mordhorst [de] Mordhorst تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Seegenschmiedt [de] Seegenschmiedt تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Walddörfer [de] Walddörfer تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Ruchgras [de] Ruchgras تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Ackerruchgras [de] Ackerruchgras تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Archenmuschel [de] Archenmuschel تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Exzellenzgerangel [de] Exzellenzgerangel تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Wendelmuth [de] Wendelmuth تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Töpfner [de] Töpfner تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Ökologiethema [de] Ökologiethema تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Wachstumsfrage [de] Wachstumsfrage تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Ökologiefrage [de] Ökologiefrage تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Rohstoffgarten [de] Rohstoffgarten تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Berglauch [de] Berglauch تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Sensendüwel [de] Sensendüwel تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Wüstenlilie [de] Wüstenlilie تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Ockerseestern [de] Ockerseestern تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Blasenschötchen [de] Blasenschötchen تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Eichenprachtkäfer [de] Eichenprachtkäfer تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Spierstrauchblattlaus [de] Spierstrauchblattlaus تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Zitrusblattlaus [de] Zitrusblattlaus تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Johanniseidechse [de] Johanniseidechse تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Holunderblattlaus [de] Holunderblattlaus تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Alltagswahrnehmung [de] Alltagswahrnehmung تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Ressourcenfrage [de] Ressourcenfrage تلفظ 0 رأی
09/08/2013 Klimaproblematik [de] Klimaproblematik تلفظ 0 رأی