دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2011 defang [en] defang تلفظ 0 رأی
23/11/2011 McGraw [en] McGraw تلفظ 0 رأی
23/11/2011 forums [en] forums تلفظ 0 رأی
23/11/2011 Elaine Showalter [en] Elaine Showalter تلفظ 0 رأی
23/11/2011 twitterer [en] twitterer تلفظ 0 رأی
23/11/2011 Pyrex [en] Pyrex تلفظ 0 رأی
23/11/2011 how-to [en] how-to تلفظ 1 رأی
23/11/2011 touting [en] touting تلفظ 1 رأی
16/11/2011 interrelate [en] interrelate تلفظ 2 رأی
16/11/2011 metatheoretical [en] metatheoretical تلفظ 0 رأی
16/11/2011 neo-fascism [en] neo-fascism تلفظ 0 رأی
16/11/2011 anti-fascism [en] anti-fascism تلفظ 0 رأی
16/11/2011 liaised [en] liaised تلفظ 0 رأی
16/11/2011 asphyxiant [en] asphyxiant تلفظ 0 رأی
16/11/2011 genitalia [en] genitalia تلفظ 0 رأی
13/11/2011 violone [en] violone تلفظ 0 رأی
13/11/2011 aibohphobia [en] aibohphobia تلفظ 0 رأی
13/11/2011 caulking [en] caulking تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/11/2011 Juliet Simms [en] Juliet Simms تلفظ 0 رأی
12/11/2011 advertence [en] advertence تلفظ 0 رأی
12/11/2011 Cranston [en] Cranston تلفظ 1 رأی
12/11/2011 phyllite [en] phyllite تلفظ 0 رأی
12/11/2011 eucatastrophe [en] eucatastrophe تلفظ 0 رأی
12/11/2011 analysand [en] analysand تلفظ 0 رأی
08/11/2011 Phencyclidine [en] Phencyclidine تلفظ 1 رأی
08/11/2011 muckrakers [en] muckrakers تلفظ 0 رأی
08/11/2011 polychromic [en] polychromic تلفظ 0 رأی
08/11/2011 trichromacy [en] trichromacy تلفظ 0 رأی
08/11/2011 monochromacy [en] monochromacy تلفظ 0 رأی
08/11/2011 trichromaticism [en] trichromaticism تلفظ 0 رأی