دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2011 bearcats [en] bearcats تلفظ 0 رأی
23/11/2011 preservationist [en] preservationist تلفظ 0 رأی
23/11/2011 chihuahua [en] chihuahua تلفظ 0 رأی
23/11/2011 porting [en] porting تلفظ 0 رأی
23/11/2011 DevCon [en] DevCon تلفظ 0 رأی
23/11/2011 watchman [en] watchman تلفظ 0 رأی
23/11/2011 Euroasiatic [en] Euroasiatic تلفظ 0 رأی
23/11/2011 disyllabic [en] disyllabic تلفظ 0 رأی
23/11/2011 habituating [en] habituating تلفظ 1 رأی
23/11/2011 oversetting [en] oversetting تلفظ 0 رأی
23/11/2011 Raekwon [en] Raekwon تلفظ 0 رأی
23/11/2011 mojito [en] mojito تلفظ 0 رأی
23/11/2011 statuette [en] statuette تلفظ 0 رأی
23/11/2011 Space Invaders [en] Space Invaders تلفظ 1 رأی
23/11/2011 Street Fighter [en] Street Fighter تلفظ 1 رأی
23/11/2011 Jurassic Park [en] Jurassic Park تلفظ 0 رأی
23/11/2011 Dupree [en] Dupree تلفظ 0 رأی
23/11/2011 occupies [en] occupies تلفظ 1 رأی
23/11/2011 scrolled [en] scrolled تلفظ 0 رأی
23/11/2011 plugged [en] plugged تلفظ 0 رأی
23/11/2011 distinguishable [en] distinguishable تلفظ 1 رأی
23/11/2011 angled [en] angled تلفظ 0 رأی
23/11/2011 neolinguistics [en] neolinguistics تلفظ 0 رأی
23/11/2011 4G [en] 4G تلفظ 0 رأی
23/11/2011 immunised [en] immunised تلفظ 0 رأی
23/11/2011 bullfighting [en] bullfighting تلفظ 2 رأی
23/11/2011 crowds [en] crowds تلفظ 1 رأی
23/11/2011 long-distance [en] long-distance تلفظ 1 رأی
23/11/2011 horses [en] horses تلفظ 0 رأی
23/11/2011 vowelization [en] vowelization تلفظ 0 رأی