دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/08/2011 bobsled [en] bobsled تلفظ 0 رأی
09/08/2011 overcrowded [en] overcrowded تلفظ 0 رأی
09/08/2011 weekdays [en] weekdays تلفظ 0 رأی
09/08/2011 geocaches [en] geocaches تلفظ 0 رأی
09/08/2011 detachments [en] detachments تلفظ 0 رأی
09/08/2011 planets [en] planets تلفظ 0 رأی
09/08/2011 neurodevelopmental [en] neurodevelopmental تلفظ 0 رأی
09/08/2011 foreknowledge [en] foreknowledge تلفظ 0 رأی
09/08/2011 reminiscences [en] reminiscences تلفظ 0 رأی
09/08/2011 John Broadus Watson [en] John Broadus Watson تلفظ 0 رأی
06/08/2011 hindquarters [en] hindquarters تلفظ 0 رأی
06/08/2011 salespeople [en] salespeople تلفظ 0 رأی
06/08/2011 compares [en] compares تلفظ 0 رأی
06/08/2011 stuntriding [en] stuntriding تلفظ 0 رأی
06/08/2011 spelunk [en] spelunk تلفظ 0 رأی
06/08/2011 clippers [en] clippers تلفظ 0 رأی
06/08/2011 sloppily [en] sloppily تلفظ 0 رأی
06/08/2011 quippy [en] quippy تلفظ 0 رأی
06/08/2011 collaterally [en] collaterally تلفظ 0 رأی
06/08/2011 penmanship [en] penmanship تلفظ 0 رأی
06/08/2011 undiminished [en] undiminished تلفظ 0 رأی
06/08/2011 plowed [en] plowed تلفظ 0 رأی
06/08/2011 fledge [en] fledge تلفظ 1 رأی
05/08/2011 1/4" [en] 1/4" تلفظ 0 رأی
05/08/2011 goop [en] goop تلفظ 2 رأی
05/08/2011 Roslyn [en] Roslyn تلفظ 1 رأی
05/08/2011 disgorged [en] disgorged تلفظ 0 رأی
05/08/2011 illiberal [en] illiberal تلفظ 0 رأی
05/08/2011 octane [en] octane تلفظ 0 رأی
05/08/2011 hexane [en] hexane تلفظ 0 رأی