دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 faeces [en] faeces تلفظ -1 رأی
04/04/2008 DRADIS [en] DRADIS تلفظ 0 رأی
04/04/2008 frack [en] frack تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Zune [en] Zune تلفظ 0 رأی
04/04/2008 extravaganza [en] extravaganza تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 philanthropic [en] philanthropic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 URL [en] URL تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 MySQL [en] MySQL تلفظ 0 رأی
04/04/2008 GUI [en] GUI تلفظ 1 رأی
04/04/2008 subtle [en] subtle تلفظ 3 رأی
04/04/2008 cognition [en] cognition تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 phenylalanine [en] phenylalanine تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 murder [en] murder تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 omnipotent [en] omnipotent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 viscous [en] viscous تلفظ 0 رأی