دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2010 absurdism [en] absurdism تلفظ 0 رأی
17/08/2010 contemplating [en] contemplating تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 flamingos [en] flamingos تلفظ 0 رأی
17/08/2010 tying [en] tying تلفظ 0 رأی
17/08/2010 unconventionality [en] unconventionality تلفظ 0 رأی
17/08/2010 originality [en] originality تلفظ 0 رأی
17/08/2010 faulted [en] faulted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 misfires [en] misfires تلفظ 0 رأی
17/08/2010 unsettling [en] unsettling تلفظ 0 رأی
17/08/2010 unholy [en] unholy تلفظ -1 رأی
17/08/2010 chiodos [en] chiodos تلفظ 0 رأی
17/08/2010 Muslim [en] Muslim تلفظ 1 رأی
17/08/2010 disadvantageously [en] disadvantageously تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 Eurovision [en] Eurovision تلفظ 0 رأی