دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2010 vagina [en] vagina تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 thigh [en] thigh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 slave [en] slave تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 bondage [en] bondage تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 honoring [en] honoring تلفظ 0 رأی
17/08/2010 moan [en] moan تلفظ 3 رأی
17/08/2010 hump [en] hump تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 fellatio [en] fellatio تلفظ 2 رأی
17/08/2010 blow job [en] blow job تلفظ 6 رأی
17/08/2010 taint [en] taint تلفظ 1 رأی
17/08/2010 testicles [en] testicles تلفظ 3 رأی
17/08/2010 sexy [en] sexy تلفظ 11 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 orgasm [en] orgasm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 cum [en] cum تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 cock [en] cock تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 lover [en] lover تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dirty [en] dirty تلفظ 3 رأی
17/08/2010 whipped cream [en] whipped cream تلفظ 1 رأی
17/08/2010 nipple [en] nipple تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 pussy [en] pussy تلفظ 21 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 twat [en] twat تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 delish [en] delish تلفظ 0 رأی
17/08/2010 bootylicious [en] bootylicious تلفظ 1 رأی
17/08/2010 clit [en] clit تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 booty call [en] booty call تلفظ 1 رأی
17/08/2010 tied up [en] tied up تلفظ 0 رأی
17/08/2010 homonym [en] homonym تلفظ 0 رأی
17/08/2010 epiphanic [en] epiphanic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 colicky [en] colicky تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 unwatchable [en] unwatchable تلفظ 0 رأی