دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2010 anal [en] anal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 vibrator [en] vibrator تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dildo [en] dildo تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 G-spot [en] G-spot تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 guilty pleasure [en] guilty pleasure تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 pleasure [en] pleasure تلفظ 3 رأی
17/08/2010 lick [en] lick تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dripped [en] dripped تلفظ 1 رأی
17/08/2010 sex [en] sex تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 handcuffs [en] handcuffs تلفظ 0 رأی
17/08/2010 glamorpuss [en] glamorpuss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 crapper [en] crapper تلفظ 0 رأی
17/08/2010 pimp [en] pimp تلفظ 0 رأی
17/08/2010 gimme [en] gimme تلفظ 3 رأی
17/08/2010 reallocate [en] reallocate تلفظ 0 رأی
17/08/2010 puss [en] puss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 hanky-panky [en] hanky-panky تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 rubber [en] rubber تلفظ 0 رأی
17/08/2010 booty [en] booty تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 smooch [en] smooch تلفظ 0 رأی
17/08/2010 upskirt [en] upskirt تلفظ 0 رأی
17/08/2010 suck [en] suck تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 sucks [en] sucks تلفظ 0 رأی
17/08/2010 69 [en] 69 تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 cake-hole [en] cake-hole تلفظ 0 رأی
17/08/2010 douche bag [en] douche bag تلفظ 1 رأی
17/08/2010 ass [en] ass تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 oral sex [en] oral sex تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 shaved [en] shaved تلفظ 0 رأی
17/08/2010 penis [en] penis تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ