دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2014 drekkum [is] drekkum تلفظ 0 رأی
25/07/2014 dýna [is] dýna تلفظ 0 رأی
25/07/2014 einhverjir [is] einhverjir تلفظ 0 رأی
25/07/2014 fold [is] fold تلفظ 0 رأی
25/07/2014 heilsugóður [is] heilsugóður تلفظ 0 رأی
25/07/2014 heilsutæpur [is] heilsutæpur تلفظ 0 رأی
25/07/2014 heilsunnar [is] heilsunnar تلفظ 0 رأی
25/07/2014 bölvanlega [is] bölvanlega تلفظ 0 رأی
25/07/2014 honum [is] honum تلفظ 0 رأی
25/07/2014 ógreinilega [is] ógreinilega تلفظ 0 رأی
25/07/2014 tönnin [is] tönnin تلفظ 0 رأی
25/07/2014 iðrumst [is] iðrumst تلفظ 0 رأی
25/07/2014 vanalega [is] vanalega تلفظ 0 رأی
25/07/2014 hraður [is] hraður تلفظ 0 رأی
25/07/2014 falskur [is] falskur تلفظ 0 رأی
23/07/2014 kynþokkafull [is] kynþokkafull تلفظ 0 رأی
23/07/2014 Afrika [is] Afrika تلفظ 0 رأی
23/07/2014 blöðrur [is] blöðrur تلفظ 0 رأی
23/07/2014 húsgagn [is] húsgagn تلفظ 0 رأی
23/07/2014 smár [is] smár تلفظ 0 رأی
23/07/2014 Tóti [is] Tóti تلفظ 0 رأی
23/07/2014 Addi [is] Addi تلفظ 0 رأی
23/07/2014 Svana [is] Svana تلفظ 0 رأی
23/07/2014 Valdís [is] Valdís تلفظ 0 رأی
23/07/2014 fara í vinnuna [is] fara í vinnuna تلفظ 0 رأی
23/07/2014 kvef [is] kvef تلفظ 0 رأی
23/07/2014 rösk [is] rösk تلفظ 0 رأی
23/07/2014 röskur [is] röskur تلفظ 0 رأی
23/07/2014 fullkominn [is] fullkominn تلفظ 0 رأی
23/07/2014 Alþingishúsið [is] Alþingishúsið تلفظ 0 رأی