دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/08/2014 skrjóður [is] skrjóður تلفظ 0 رأی
04/08/2014 keyrt [is] keyrt تلفظ 0 رأی
01/08/2014 netkapall [is] netkapall تلفظ 0 رأی
01/08/2014 ungur [is] ungur تلفظ 0 رأی
01/08/2014 stutt [is] stutt تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Sandafell [is] Sandafell تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Prestbakki [is] Prestbakki تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Hraundrangi [is] Hraundrangi تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Munkaþverá [is] Munkaþverá تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Ljósavatn [is] Ljósavatn تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Öxnadalur [is] Öxnadalur تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Drangajökull [is] Drangajökull تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Bjarnarnes [is] Bjarnarnes تلفظ 0 رأی
01/08/2014 báðar [is] báðar تلفظ 0 رأی
01/08/2014 góðir [is] góðir تلفظ 0 رأی
01/08/2014 hættir [is] hættir تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Helluvatn [is] Helluvatn تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Sigþór [is] Sigþór تلفظ 0 رأی
01/08/2014 flaustra [is] flaustra تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Úlfljótsvatn [is] Úlfljótsvatn تلفظ 0 رأی
01/08/2014 hundar [is] hundar تلفظ 0 رأی
01/08/2014 hverra [is] hverra تلفظ 0 رأی
01/08/2014 nafnhætti [is] nafnhætti تلفظ 0 رأی
01/08/2014 víst [is] víst تلفظ 0 رأی
01/08/2014 reiða [is] reiða تلفظ 0 رأی
01/08/2014 frískur [is] frískur تلفظ 0 رأی
01/08/2014 flókið [is] flókið تلفظ 0 رأی
01/08/2014 föðursins [is] föðursins تلفظ 0 رأی
01/08/2014 bróðursins [is] bróðursins تلفظ 0 رأی
01/08/2014 rugludallur [is] rugludallur تلفظ 0 رأی