دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2014 Kári [is] Kári تلفظ 0 رأی
20/08/2014 umsátur [is] umsátur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 stauli [is] stauli تلفظ 0 رأی
20/08/2014 staup [is] staup تلفظ 0 رأی
20/08/2014 fylgjast [is] fylgjast تلفظ 0 رأی
20/08/2014 stinningskaldi [is] stinningskaldi تلفظ 0 رأی
20/08/2014 systkin [is] systkin تلفظ 0 رأی
20/08/2014 hleypidómar [is] hleypidómar تلفظ 0 رأی
20/08/2014 fordómar [is] fordómar تلفظ 0 رأی
20/08/2014 strekkingur [is] strekkingur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 stefja [is] stefja تلفظ 0 رأی
20/08/2014 sögumaður [is] sögumaður تلفظ 0 رأی
20/08/2014 einsetumaður [is] einsetumaður تلفظ 0 رأی
20/08/2014 fjölskyldumaður [is] fjölskyldumaður تلفظ 0 رأی
20/08/2014 stafn [is] stafn تلفظ 0 رأی
20/08/2014 vinkonur [is] vinkonur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 mágar [is] mágar تلفظ 0 رأی
20/08/2014 mæðgin [is] mæðgin تلفظ 0 رأی
20/08/2014 belgingur [is] belgingur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 merkjavara [is] merkjavara تلفظ 0 رأی
20/08/2014 frænkur [is] frænkur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 frændur [is] frændur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 svilar [is] svilar تلفظ 0 رأی
20/08/2014 hamrar [is] hamrar تلفظ 0 رأی
20/08/2014 vinkona [is] vinkona تلفظ 0 رأی
20/08/2014 vinir [is] vinir تلفظ 0 رأی
20/08/2014 kunningjakona [is] kunningjakona تلفظ 0 رأی
20/08/2014 kunningjar [is] kunningjar تلفظ 0 رأی
20/08/2014 freska [is] freska تلفظ 0 رأی
20/08/2014 fræðari [is] fræðari تلفظ 0 رأی