دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2011 scram [en] scram تلفظ 0 رأی
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] Sir Henry Middleton تلفظ 0 رأی
10/01/2011 Walter Brennan [en] Walter Brennan تلفظ 0 رأی
10/01/2011 subtropical [en] subtropical تلفظ 0 رأی
10/01/2011 sacrificial [en] sacrificial تلفظ 0 رأی
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] Jeremy Abbott تلفظ 0 رأی
10/01/2011 Tests [en] Tests تلفظ 1 رأی
10/01/2011 sized [en] sized تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 emulated [en] emulated تلفظ 0 رأی
10/01/2011 smoothly [en] smoothly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 third party [en] third party تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 previews [en] previews تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 funnier [en] funnier تلفظ 0 رأی
10/01/2011 collided [en] collided تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 buzzes [en] buzzes تلفظ 0 رأی
10/01/2011 lunkhead [en] lunkhead تلفظ 0 رأی
10/01/2011 softened [en] softened تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ